fbpx
BMW PNT

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2Wheels Travels Sp. Z o.o.  z siedzibą w Sękowo 4, 64-300 Nowy Tomyśl,

2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail info@bmw-pnt.ploraz na adres siedziby;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zakupu-sprzedaży\zakupu usług turystycznych\najmu motocykla na podstawie Ustawy RODO Art. 6 ust 1 pkt a i b  

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty:

a. w przypadku usług turystycznych:

 • Hotele na trasie
 • Wypożyczalnie motocykli
 • Firmy pośredniczące w organizacji wypraw, świadczące usługi turystyczne
 • Księgowość Spółki
 • Ubezpieczyciel wycieczki (AXA)
 • Dostawcy oprogramowania do księgowości (Fakturownia.pl)
 • Dostawcy oprogramowania do strony www (jeżeli rezerwacja została dokonana przez stronę www – WordPress)
 • Dostawca hostingu (webd.pl)
 • Firma kurierska (InPost)
 • Dostawca usług kurierskich (Furgonetka.pl)
 • Pracownicy Spółki
 • Dostawca usług API (smsAPI)
 • W przypadku płatności przelewem – bank Spółki (mBank)
 • W przypadku płatności kartą – dostawca usług płatnościowych ((Planet Pay i PayPal)

b.  W przypadku zakupu-sprzedaży

 • Dostawcy oprogramowania do księgowości
 • Dostawcy oprogramowania do strony www (jeżeli rezerwacja została dokonana przez stronę www)
 • Dostawca hostingu
 • Księgowość Spółki
 • Firma kurierska (In Post)
 • Dostawca usług kurierskich (Furgonetka.pl)
 • Pracownicy Spółki
 • W przypadku płatności przelewem – bank Spółki (mBank)
 • W przypadku płatności kartą – dostawca usług płatnościowych (Planet Pay i PayPal)

c. W przypadku najmu motocykla z wypożyczalni

 • Dostawcy oprogramowania do księgowości
 • Dostawca hostingu
 • Dostawcy oprogramowania do strony www (jeżeli rezerwacja została dokonana przez stronę www)
 • Księgowość Spółki
 • Pracownicy Spółki
 • W przypadku płatności przelewem – bank Spółki (mBank)
 • W przypadku płatności kartą – dostawca usług płatnościowych (Planet Pay i PayPal)

d. W przypadku zgody marketingowej

 • Pracownicy Spółki
 • Dostawca usług API (smsAPI)
 • Dostawca hostingu

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zachowania prawidłowości w prowadzeniu dokumentacji księgowej (w przypadku zakupu-sprzedaży i najmu), oraz na okres 5 lat w przypadku usług turystycznych

6. posiada Pani/Pan prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. usunięcia swoich danych osobowych,

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez email info@bmw-pnt.pl– jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,

f. przenoszenia swoich danych osobowych,

g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

7. niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych umowa nie zostanie zawarta. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

9. W przypadku zakupu usługi turystycznej poza krajami EOG Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego do dostawców usług:

 • Hotelarskich
 • Wypożyczalni motocykli

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia.

Przewiń do góry