fbpx
BMW PNT

REGULAMIN WYCIECZEK BMW PNT

§1

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

 1. Regulamin uczestnictwa w imprezach turystycznych (zwany dalej: „Regulaminem”) określa związane z oferowaniem, sprzedażą i realizacją imprez turystycznych prawa i obowiązki Podróżnych oraz Organizatora Imprez oraz warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych. 
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Organizatorze Imprez- rozumie się przez to 2WHEELS TRAVELS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sękowie, Sękowo 4, 64-300 Sękowo, NIP: 7882021171, REGON: 36999397200000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000728121;
 2. Podróżnym- rozumie się przez to podmiot, który chce zawrzeć z Organizatorem Imprez umowę o udział w imprezie turystycznej lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej z Organizatorem Imprez;
 3. Imprezie turystycznej- należy przez to rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych w postaci:

– przewozu pasażerów, 

– zakwaterowania w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, 

– wynajmu pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych, 

– innej usługi świadczonej podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych powyżej

na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
4. Umowie – rozumie się przez to umowę o udział w imprezie turystycznej zawartą pomiędzy Podróżnym a Organizatorem imprez;
5. Wyprawie- rozumie się przez to część Imprezy turystycznej, w trakcie której Podróżni poruszają się pojazdem w postaci motocykla;
6. Opiekunie wyprawy- rozumie się przez to przedstawiciela Organizatora imprez, który uczestniczy w Imprezie turystycznej i podejmuje decyzje w imieniu Organizatora imprez.

§2

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

WOBEC PODRÓŻNYCH PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PO JEJ ZAWARCIU

 1. Organizator Imprez przed zawarciem umowy udziela Podróżnemu:
 1. standardowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 2. informacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w tym informacji dotyczących głównych właściwości usług turystycznych.
 3. Przed zawarciem Umowy Organizator Imprez może zmienić informacje przekazane Podróżnemu, pod warunkiem, że poinformuje o tym Podróżnego w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.
 1. W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu Organizator Imprez udostępnia Podróżnemu na trwałym nośniku kopię Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.
 2. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii Umowy w postaci papierowej, jeżeli umowa ta została zawarta w jednoczesnej fizycznej obecności stron.

§ 3

REZERWACJA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Rezerwacji Imprezy turystycznej Podróżny dokonuje poprzez:
 • przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres siedziby Organizatora Imprez albo na jego adres e-mail;
 • zaakceptowanie Regulaminu;
 • płacenie na rachunek bankowy Organizatora Imprez przedpłaty w wysokości 30% ceny.
 • Przed dokonaniem rezerwacji Imprezy turystycznej Podróżny jest zobowiązany do zapoznania się z planem podróży oraz trasą wyprawy, której stopień trudności może być znaczny, w szczególności z uwagi na możliwość wystąpienia silnego wiatru, intensywnych opadów deszczu lub śniegu, bardzo wysokiej albo bardzo niskiej temperatury powietrza. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z planem podróży oraz trasą wyprawy.

2. Nadawca korespondencji zawierającej wypełniony formularz zgłoszeniowy (zwany dalej: „Osobą dokonującą rezerwacji”) musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Formularz zgłoszeniowy może dotyczyć uczestnictwa w Imprezie turystycznej jednej lub kilku osób. Osoba dokonująca rezerwacji przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę całej ceny Imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione w formularzu zgłoszeniowym. Jest także odpowiedzialna za przekazywanie pozostałym osobom otrzymanych od Organizatora Imprez informacji i oświadczeń dotyczących Imprezy turystycznej.

4. Organizator Imprezy może odmówić rezerwacji Imprezy turystycznej, jeżeli:

 • liczba uczestników Imprezy turystycznej jest ograniczona i dokonano już rezerwacji wszystkich miejsc;
 • Podróżny nie spełnia wymogów uczestnictwa w Imprezie turystycznej, o których mowa w § 12 ust. 3 i 4 Regulaminu.
 • Organizator Imprez po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego informuje Osobę dokonującą rezerwacji o odmowie rezerwacji Imprezy turystycznej lub o braku przeszkód do dokonania rezerwacji. 

5. W przypadku braku przeszkód do dokonania rezerwacji Organizator Imprez informuje o tym Podróżnego oraz udziela mu informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, doręcza odpis Regulaminu, wzór umowy oraz informuje o wysokości przedpłaty i sposobie jej uiszczenia.

6. Podróżny w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 7, winien:

 • doręczyć oryginał podpisanego egzemplarza umowy w siedzibie Organizatora imprez albo wysłać go na adres siedziby Organizatora Imprez albo skan podpisanego egzemplarza umowy wysłać na adres e-mail Organizatora Imprez;
 • wpłacić kwotę tytułem przedpłaty w wysokości określonej przez Organizatora Imprez, z zastrzeżeniem ust. 7.
 • Organizator Imprez po otrzymaniu egzemplarza podpisanej przez Podróżnego umowy oraz kwoty tytułem przedpłaty, doręczy Podróżnemu oryginał podpisanego przez Organizatora Imprezy egzemplarza umowy w swojej siedzibie albo wyśle go na adres Podróżnego albo skan podpisanego egzemplarza umowy wyśle na adres e-mail Podróżnego, odpowiednio do sposobu doręczenia umowy przez Podróżnego.

7. Przy rezerwacji na mniej niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Imprezy turystycznej, pełną cenę za Imprezę turystyczną należy wpłacić w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 6.

8. Organizator Imprez uprawniony jest do odmowy zawarcia umowy, jeżeli Podróżny nie zachował terminu określonego w ust. 6 albo 7. Wówczas Organizator Imprez zwraca Podróżnemu wpłaconą kwotę.

9. Cena za Imprezę turystyczną, z potrąceniem kwoty wpłaconej tytułem przedpłaty, winna zostać wpłacona w siedzibie Organizatora Imprez albo na wskazany przez niego rachunek bankowy na 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Imprezy turystycznej.

10. Organizator Imprez uprawniony jest do odwołania rezerwacji, jeżeli Podróżny nie zachował terminu określonego w ust. 7. Wówczas Organizator Imprez zwraca Podróżnemu wpłacone kwoty.

11. Zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na wskazany przez Podróżnego rachunek bankowy lub w formie przekazu pocztowego na adres Podróżnego podany w formularzu zgłoszeniowym lub umowie.

12. Koszty przelewów bankowych oraz opłaty kursowe pokrywa Podróżny.

§ 4

CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 1. Wszystkie ceny Imprez turystycznych są cenami umownymi. Cena Imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. 
 2. Cena Imprezy turystycznej nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, lotów, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Podróżnym.
 3. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do podwyższenie ceny za udział w Imprezie turystycznej jako bezpośredni skutek zmiany:
 • ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
 • wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
 • kursów walut mających znaczenie dla danej Imprezy turystycznej.
 • Zmiana cen będzie ustalana jako różnica między cenami, podatkami, opłatami lub kursem walut, o których mowa w ust. 3 przyjętymi przed zawarciem umowy celem obliczenia ceny udziału w Imprezie turystycznej, a ich wysokością po zawarciu umowy z uwzględnieniem liczby uczestników Imprezy turystycznej.  

4. Cena Imprezy turystycznej ustalona w Umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy turystycznej.
5. Organizator imprez powiadomi Podróżnego na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie ceny oraz uzasadni podwyżkę i wskaże sposób jej obliczenia.
6. Podróżny ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 3, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej.
7. W przypadku obniżenia ceny Organizator imprez może odliczyć od zwrotu należnego Podróżnemu rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie Podróżnego Organizator imprez przedstawi dowód poniesionych kosztów obsługi.

§ 5

ZMIANA WARUNKÓW UMOWY Z INICJATYWY ORGANIZATORA IMPREZ

 1. Organizator imprez zastrzega sobie prawo do dokonania jednostronnej zmiany warunków Umowy przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej, pod warunkiem, że:
 1. zmiana jest nieznaczna;
 2. Organizator imprez poinformuje o zmianie Podróżnego w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.
 3. W przypadku, gdy Organizator imprez przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej zmuszony będzie zmienić główne właściwości usług turystycznych lub zaproponować podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny Imprezy turystycznej, niezwłocznie powiadomi o tym Podróżnego na trwałym nośniku. Organizator imprez może jednocześnie zaoferować Podróżnemu zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.
 4. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Organizator imprez w sposób jasny, zrozumiały i widoczny poinformuje Podróżnego o:
 • zmianach warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;
 • rozsądnym terminie, na udzielenie Organizatorowi imprez przez Podróżnego informacji, o której mowa w ust. 4;
 • odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku braku udzielenia informacji przez Podróżnego w terminie, o którym mowa w pkt b;
 • zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana.

2. Podróżny w terminie wyznaczonym przez Organizatora imprez informuje go, że:

 1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
 2. odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
 3. odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną.
 4. Jeżeli zmiany Umowy lub zastępcza impreza turystyczna, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów Imprezy turystycznej, Podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.
 5. W przypadku, gdy Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z ust. 3 lit. c albo ust. 4 lit. b, Organizator imprez nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy zwróci wpłaty dokonane przez Podróżnego lub w jego imieniu. Podróżny jest wówczas zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy. 

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ PODRÓŻNEGO

 1. Podróżny może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej.
 2. W razie odstąpienia od Umowy Podróżny jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Organizatora imprez opłaty za odstąpienie od Umowy odpowiadającej cenie Imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. 
 3. Organizator imprez podaje informacyjnie, że średnie opłaty za odstąpienie od Umowy względem całkowitej wartości zawartej umowy kształtują się na poziomie:
 1. do 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy turystycznej – do 20% ceny Imprezy,
 2. od 30 do 14 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy turystycznej – do 50% ceny Imprezy, 
 3. od 13 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy turystycznej i mniej– do 100% ceny Imprezy. 
 4. Do obliczenia wysokości opłaty za odstąpienie od Umowy Organizator imprezy przystąpi dopiero po zakończeniu Imprezy turystycznej, z której Podróżny nie skorzystał i rozliczeniu jej kosztów.

4. Na żądanie podróżnego Organizator imprez uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od Umowy.
5. Opłata za odstąpienie od Umowy podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Podróżnego.
6. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania w przypadku, gdy Regulamin stanowi, iż odstąpienie przez Podróżnego od Umowy lub jej rozwiązanie przez Podróżnego następuje bez opłaty.
7. Podróżny może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację Imprezy turystycznej lub przewóz Podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
8. Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. 

§ 7

PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ I PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW

 1. Podróżny może bez zgody Organizatora imprezy przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
 2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest skuteczne wobec Organizatora imprez, jeżeli Podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
 3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, będzie wiązać się dla Organizatora imprez z dodatkowymi kosztami, może on żądać ich zapłaty pod warunkiem wykazania ich Podróżnemu. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora imprez na skutek przeniesienia Umowy.
 4. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora imprez w wyniku zmiany Podróżnego uczestniczącego w Imprezie turystycznej Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§ 8

ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZ

 1. Organizator imprez może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
 2. liczba osób, które zgłosiły się do udziału w Imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w Umowie, a Organizator imprez powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu Umowy w terminie określonym w Umowie, lecz nie później niż na:

– 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

– 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,

– 48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni;

3. Organizator imprez nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej.
4. Organizator imprez dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat dokonanych przez Podróżnego z tytułu Imprezy turystycznej, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA IMPREZ ZA WYKONANIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

 1. Organizator imprez ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych Umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez Organizatora imprez, czy przez innych dostawców usług turystycznych.
 2. Podróżny zawiadamia Organizatora imprez niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania Imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności, tj. wykonywaniu usług turystycznych niezgodnie z Umową.
 3. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z Umową, Organizator imprez usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. 
 4. Jeżeli Organizator imprez nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Podróżnego, Podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Podróżny nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli Organizator imprez odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie.
 5. Organizator imprez, który w czasie trwania danej Imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze.
 6. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy turystycznej, Organizator imprez przyzna Podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny Imprezy turystycznej.
 7. Podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w Umowie lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.
 8. W przypadku, gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację Imprezy turystycznej, a Organizator imprez nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Podróżnego, Podróżny ma prawo do rozwiązania Umowy bez opłaty za jej rozwiązanie. 
 9. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub Podróżny je odrzuci zgodnie z ust. 7, wówczas Podróżny jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania Umowy.

§ 10

OBNIŻKA CENY, ODSZKODOWANIE

 1. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego.
 2. Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator imprez niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
 3. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Organizator imprez udowodni, że:
 • winę za niezgodność ponosi Podróżny;
 • winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
 • niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
 • Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do Organizatora imprez.

4. Z wyłączeniem przypadków określonych w ust. 4 Organizator imprez ogranicza wysokość odszkodowania jakie ma zostać przez niego wypłacone za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych Imprezą turystyczną do wysokości trzykrotności całkowitej ceny Imprezy turystycznej. Ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
5. Organizator imprez ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Podróżnego za swoje błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi Podróżny lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

§ 11

OBOWIĄZEK UDZIELENIA PODRÓŻNEMU POMOCY

 1. Organizator imprez niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, o których mowa w § 9. 
 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na udzieleniu:
 • odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;
 • Podróżnemu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których mowa w § 9 ust. 5.
 • Organizator imprez może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora imprez.

§ 12

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODRÓŻNEGO

 1. Podróżny zobowiązany jest do:
 • uczestnictwa w Imprezie turystycznej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zwyczajami powszechnie przyjętymi w danym kraju, w którym Impreza turystyczna jest organizowana;
 • przestrzegania harmonogramu Imprezy turystycznej, planu podróży, trasy wyprawy oraz zasad określonych w Regulaminie;
 • powstrzymania się od spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii w trakcie trwania Imprezy turystycznej;
 • poddania się badaniu alkomatem przez Opiekuna Imprezy turystycznej przed rozpoczęciem lub w trakcie w trwania Wyprawy.
 • Podróżny wyjeżdżający poza obszar Unii Europejskiej musi posiadać ważny stały paszport, odpowiednie wizy do odwiedzanych państw zgodnie z planem podroży oraz zaświadczenie medyczne wymagane w państwach zgodnie z planem podroży. Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport.

2. Podróżny, który jest kierującym pojazdem zobowiązany jest do:

 • posiadania ważnego prawa jazdy o kategorii odpowiedniej do pojazdu jakim się porusza;
 • posiadania ważnego Międzynarodowego Prawo Jazdy, w przypadku wyjazdu poza obszar Unii Europejskiej;
 • poddania się weryfikacji umiejętności prowadzenia motocykla przeprowadzanej przez Opiekuna wyprawy.
 • W Imprezie turystycznej może wziąć udział Podróżny, który nie jest kierującym pojazdem (dalej jako: „Pasażer”), pod warunkiem dokonania wspólnej rezerwacji z Podróżnym, który jest kierującym pojazdem i zobowiązania się przez Podróżnego, będącego kierującym pojazdem, do przewozu Pasażera z miejsca rozpoczęcia Imprezy turystycznej do kolejnych punktów Wyprawy zgodnie z planem podroży oraz do miejsca zakończenia Imprezy turystycznej.

3. Opiekunowi wyprawy przysługuje prawo wykluczenia Podróżnego z udziału w części Imprezy turystycznej polegającej na jeździe motocyklem w przypadku stwierdzenia, iż Podróżny:

 • znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii w czasie zaplanowanym w planie podroży na Wyprawę;
 • nie posiada umiejętności, kondycji i przygotowania technicznego do udziału w Wyprawie; 
 • spowodował niebezpieczeństwo na drodze zagrażające życiu lub zdrowiu pozostałych uczestników ruchu drogowego.

4. W przypadku wykluczenia z wyprawy na podstawie ust. 5 Organizator imprez zaproponuje Podróżnemu świadczenie zastępcze w postaci transportu osób, rzeczy oraz sprzętu do kolejnego punktu wyprawy zgodnie z planem podroży oraz do miejsca rozpoczęcia lub zakończenia imprezy.

§13

TRANSPORT

 1. Organizator imprez nie zapewnia transportu osób do miejsca rozpoczęcia Imprezy turystycznej ani z miejsca jej zakończenia.
 2. Organizator imprez zapewnia transport Podróżnego z lotniska lub centrum przesiadkowego środków transportu innych niż samolot do miejsca rozpoczęcia Imprezy turystycznej oraz z miejsca zakończenia Imprezy turystycznej na lotnisko lub centrum przesiadkowe. Warunkiem zapewnienia transportu jest poinformowanie Organizatora imprez o czasie i miejscu przyjazdu Podróżnego przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej oraz czasie i miejscu wyjazdu po zakończeniu Imprezy turystycznej, najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy.
 3. Organizator imprez na prośbę Podróżnego może pomóc mu w doborze środka transportu do miejsca rozpoczęcia Imprezy turystycznej oraz z miejsca jej zakończenia.

§14

MOTOCYKL

 1. Podróżny w trakcie trwania Imprezy turystycznej może korzystać z motocykla oddanego do używania przez Organizatora imprez albo innego motocykla, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Podróżny, który w trakcie trwania Imprezy turystycznej chce korzystać z motocykla oddanego do używania przez Organizatora imprez zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy najmu tego motocykla.
 3. Warunki korzystania przez Podróżnego z motocykla oddanego do używania przez Organizatora imprez określa umowa najmu motocykla oraz Regulamin najmu motocykla.
 4. Organizator imprez zapewnia w trakcie trwania Imprezy turystycznej codzienne przeglądy techniczne oraz bieżącą konserwację motocykla oddanego do używania Podróżnemu przez Organizatora imprez.
 5. Podróżny, który w trakcie trwania Imprezy turystycznej chce korzystać z motocykla innego niż oddany do używania przez Organizatora imprez, obowiązany jest zapewnić odpowiedni stan techniczny tego motocykla oraz posiadać sprawne urządzenie nawigacyjne.
 6. Opiekun wyprawy dokonuje sprawdzenia stanu technicznego motocykla, o którym mowa w ust. 5 w miejscu rozpoczęcia Imprezy turystycznej. Jeżeli stan techniczny motocykla jest niezadowalający, Opiekun wyprawy może nie dopuścić Podróżnego do udziału w Wyprawie. 
 7. Motocykl, o którym mowa w ust. 5, musi zostać wyposażony w zestaw kluczy nietypowych, oraz zestaw naprawczy, w tym naboje, dętki, podstawowy osprzęt do samodzielnej wymiany opon, materiały eksploatacyjne m.in. olej, smar do łańcucha.
 8. Organizator imprez może zapewnić transport motocykla, o którym mowa w ust. 5 na miejsce rozpoczęcia Imprezy turystycznej oraz z miejsca jej zakończenia na warunkach i zasadach określonych w odrębnej umowie transportu motocykla.
 9. Organizator imprez w dniu i w miejscu rozpoczęcia Imprezy turystycznej przekazuje Podróżnemu, który korzysta z motocykla, o którym mowa w ust. 5, tzw. roadbook, zawierający punkty określone w planie podroży, takie jak hotele, parkingi, miejsca zbiórki, które Podróżny jest zobowiązany samodzielnie wprowadzać do własnego urządzenia nawigacyjnego.

§15

SPRZĘT I ODZIEŻ OCHRONNA

 1. Podróżny zobowiązany jest korzystać podczas Wyprawy z atestowanej odzieży ochronnej. 
 2. Organizator imprez zaleca, aby wszyscy Podróżni byli wyposażeni w:
 • kask motocyklowy zakrywający twarz i chroniący szczękę (typu full face), spełniający standardy ECE/FIM (dot. homologacji);
 • kombinezon motocyklowy (jedno- lub dwuczęściowy) w dobrym stanie technicznym, dopasowany do pełnego zakresu temperatur i warunków atmosferycznych, wykonany z materiałów trudnościeralnych i wyposażony w zestaw ochraniaczy na kolana, łokcie, barki itp. oraz podpinki termo aktywne;
 • środki dodatkowej ochrony kręgosłupa oraz ochraniacze klatki piersiowej;
 • buty motocyklowe chroniące kostkę;
 • rękawice motocyklowe chroniące nadgarstki, kostki oraz palce;
 • kombinezon przeciwdeszczowy (jedno- lub dwuczęściowy);
 • apteczkę pierwszej pomocy zaopatrzoną w plastry opatrunkowe, bandaże, bandaże elastyczne, rękawiczki jednorazowe, leki przeciwbólowe, przeciw przeziębieniu i na dolegliwości żołądkowe, krople do oczu;
 • telefon komórkowy z wprowadzonym numerem SOS do osoby bliskiej w Polsce oraz numerem alarmowym ambasady kraju, w którym odbywa się Impreza turystyczna.

3. Organizator imprez w dniu i w miejscu rozpoczęcia Imprezy turystycznej dokona sprawdzenia wyposażenia Podróżnych. Jeżeli Podróżny nie posiada niezbędnej odzieży ochronnej, Opiekun wyprawy może nie dopuścić Podróżnego do udziału w Wyprawie.

§ 16

WYPRAWA

 1. Trasa Wyprawy opisana jest w planie podroży, stanowiącym załącznik do Umowy.  
 2. Organizator imprez zastrzega sobie możliwość zmiany trasy Wyprawy w każdym czasie bez podawania przyczyny, ze względu na wystąpienie m.in. siły wyższej, nieodpowiednich warunków atmosferycznych, złej kondycji uczestników.
 3. Organizator imprez zapewnia udział w Wyprawie Opiekuna wyprawy oraz mechanika motocyklowego.
 4. Opiekun wyprawy pomaga Podróżnym w kwestiach związanych bezpośrednio z organizacją i przebiegiem Wyprawy oraz z bezpieczeństwem Podróżnych. 
 5. Podróżni uczestniczący w Wyprawie pozostają pod kierownictwem Opiekuna wyprawy i zobowiązani są do stosowania się do jego poleceń.
 6. Podróżny zobowiązany jest do stawiennictwa na codziennej odprawie, której miejsce i czas odbycia jest określony w planie podróży, w trakcie której Opiekun wyprawy przekazuje Podróżnym informacje dotyczące odcinka zaplanowanej trasy Wyprawy na dany dzień oraz czasu i miejsca zbiórki na trasie Wyprawy. 
 7. Podróżny zobowiązany jest do stawiennictwa w miejscu zbiórki na trasie Wyprawy w czasie określonym na codziennej odprawie. Niestawiennictwo Podróżnego w miejscu zbiórki w uzgodnionym czasie nie powoduje przerwy w Wyprawie, chyba że Opiekun wyprawy zdecyduje inaczej. 
 8. Opiekun wyprawy uprawniony jest do badania stanu trzeźwości Podróżnych alkomatem przed rozpoczęciem Wyprawy oraz w trakcie jej trwania.
 9. Odmowa poddania się przez Podróżnego badaniu, o którym mowa w ust. 8 skutkuje wykluczeniem Podróżnego przez Opiekuna wyprawy od udziału w Wyprawie.
 10. Na trasie Wyprawy Podróżni poruszają się zwartą grupą w zespołach składających się z 3-4 kierujących motocyklem. 
 11. Opiekun wyprawy może w trakcie Wyprawy zobowiązać Podróżnych do poruszania się w jednej grupie, w szczególności ze względów organizacyjnych, nawigacyjnych lub w sytuacjach wyjątkowych.
 12. W sytuacji, o której mowa w ust. 11, Podróżni zobowiązani są do jazdy jedną kolumną, ustawioną w tzw. szachownicę, w kolejności wyznaczonej przez Opiekuna wyprawy.
 13. Podróżny zobowiązany jest informować Opiekuna wyprawy o zaistniałych problemach na trasie Wyprawy, w szczególności o trudnościach związanych z pokonaniem danego odcinka Wyprawy.
 14. Podróżny może zmienić wyznaczoną trasę Wyprawy i opuścić pozostałych Podróżnych wyłącznie po uzyskaniu zgody Opiekuna wyprawy.
 15. Mechanik motocyklowy zapewnia bieżącą pomoc techniczną w naprawie powstałych na trasie Wyprawy usterek i awarii motocykla, których serwis możliwy jest do przeprowadzenia w czasie oraz na miejscu wyprawy.
 16. Do zadań mechanika motocyklowego nie należy w szczególności naprawa usterek motocykla:
 1. powstałych przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej;
 2. powstałych w trakcie Imprezy turystycznej, jeśli nie mają wpływu na sprawność motocykla w czasie Wyprawy.
 3. W czasie Wyprawy Organizator imprez zapewnia samochód serwisowy, wyposażony w szczególności w apteczkę pierwszej pomocy, komputer serwisowy, podstawowe narzędzia potrzebne do naprawy powstałej awarii motocykla, opony, łatki oraz magazyn niezbędnych części serwisowych dla motocykli marki BMW.
 1. Samochód serwisowy porusza się na pozycji otwierającej lub zamykającej kolumnę motocykli.
 2. Opiekun wyprawy oraz mechanik motocyklowy poruszają się na trasie Wyprawy samochodem serwisowym lub motocyklem.

§ 17

BAGAŻ

 1. Organizator imprez zapewnia transport bagażu Podróżnego w trakcie Wyprawy w samochodzie serwisowym, pod warunkiem, że jest on zapakowany w jedną torbę miękką, nie będącą walizką, o masie całkowitej nie przekraczającej 25 kg i nie narusza postanowień Regulaminu.
 2. Samochód serwisowy nie transportuje zwierząt.
 3. Bagaż Podróżnego oddany do transportu Podróżny oznacza tabliczką informacyjną przekazaną mu podczas spotkania organizacyjnego w dniu rozpoczęcia Imprezy turystycznej.
 4. Podróżny zobowiązany jest zabezpieczyć przed uszkodzeniem przedmioty przewożone w samochodzie serwisowym.
 5. Organizator imprez nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia bagażu oddanego do transportu, chyba że uszkodzenie lub utrata bagażu jest następstwem okoliczności, za które Organizator imprez ponosi odpowiedzialność. 
 6. Czas wyjazdu samochodu serwisowego z określonych punktów na trasie Wyprawy oraz czas przyjazdu do tych punktów, określony jest w planie podróży oraz przekazywany podczas codziennej odprawy. Godziny te mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora imprez.
 7. Podróżny samodzielnie zapakowuje bagaż do samochodu serwisowego i wypakowuje go w czasie określonym w planie podróży oraz podczas codziennej odprawy. 
 8. Podczas przekraczania granicy danego państwa, każdy z Podróżnych obowiązany jest samodzielnie okazać swój bagaż do kontroli przez odpowiednie służby celne.

§ 18

NOCLEG I WYŻYWIENIE

 1. Rezerwacja noclegów w hotelu odbywa się na podstawie wypełnionego przez Podróżnego formularza zgłoszeniowego.
 2. Organizator imprez nie zapewnia Podróżnym wyżywienia w czasie Imprezy turystycznej ponad wyżywienie zapewnione w hotelach, określonych w planie podroży.

§19

UBEZPIECZENIE, ZABEZPIECZENIE NA WYPADEK NIEWYPŁACALNOŚCI

 1. Organizator imprez zapewnia Podróżnym ochronę ubezpieczeniową w czasie trwania Imprezy turystycznej.
 2. Organizator imprez zawarł umowę ubezpieczeniową z AXA Ubezpieczenia w zakresie:
 1. kosztów leczenia (KL) do wysokości wskazanej w załączniku nr 1 do umowy 
 2. następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do wysokości wskazanej w załączniku nr 1 do umowy
 3. Podróżny zobowiązany jest do zapoznania się przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej z właściwymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
 1. Organizator imprez nie zapewnia ubezpieczenia poza czasem trwania Imprezy turystycznej, w szczególności w czasie trwania dojazdu do miejsca rozpoczęcia Imprezy turystycznej, powrotu z miejsca zakończenia Imprezy turystycznej.
 2. Organizator imprez nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej rezygnacji z Imprezy turystycznej przez Podróżnego. Organizator zaleca Podróżnym zapewnienie sobie ww. ochrony ubezpieczeniowej we własnym zakresie. 
 3. Organizator imprezy posiada zabezpieczenie finansowe na wypadek swojej niewypłacalności w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wydanej przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa oraz odprowadza należne składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 4. Podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 6, w każdym przypadku niewypłacalności Organizatora imprez, przyjmuje zgłoszenia od Podróżnych, którzy nie otrzymali zwrotu:
 1. wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę turystyczną w przypadku, gdy Impreza turystyczna nie została zrealizowana;
 2.  części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę turystyczną odpowiadające części Imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana;
 3. kosztów powrotu do kraju, w przypadku samodzielnej organizacji tego powrotu przez Podróżnych z przyczyn dotyczących Organizatora imprez.
 1. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7, powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji Podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z Umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:
 1. kopię Umowy;
 2. kopię dowodu wpłaty na rzecz Organizatora imprez należności za Imprezę turystyczną;
 3. oświadczenie Podróżnego stwierdzające niewykonanie przez Organizatora imprez zobowiązań umownych o określonej wartości oraz zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.

§ 20

REKLAMACJE

 1. Jeżeli w trakcie Imprezy turystycznej Podróżny stwierdza wadliwe wykonanie Umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora imprezy lub Opiekuna wyprawy oraz wykonawcę usługi, celem umożliwienia usunięcia przyczyn reklamacji na miejscu. Opiekun wyprawy nie jest uprawniony do uznania roszczeń Podróżnego.
 2. W przypadku stwierdzonej niezgodności Podróżny ma prawo do złożenia skargi.
 3. Organizator imprez zaleca złożenie skargi w postaci papierowej w siedzibie Organizatora imprez lub w postaci elektronicznej- mailem na adres: info@bmw-pnt.pl.
 4. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Podróżnego i danej imprezy turystycznej, w której uczestniczył, przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań, a ponadto powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego upływem.
 5. W przypadku złożenia skargi po terminie, Organizator imprez może uznać ją za bezskuteczną
 6. Jeżeli reklamacja dotyczy wad lub usterek dostrzeżonych w trakcie trwania Imprezy turystycznej, powinna posiadać informację o terminie, formie i sposobie zgłoszenia tych usterek w trakcie trwania Imprezy. 
 7. Organizator imprez zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi oraz udzielenia Podróżnemu odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 8. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator imprez nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 9. Organizator imprez informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Organizator imprez jest Inspekcja Handlowa – Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu (al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań, e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl). 
 10. Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Podróżny jest uprawniony do złożenia skargi za pomocą wskazanej powyżej platformy, w przypadku zawarcia Umowy z wykorzystaniem strony internetowej Organizatora imprez (online). 
 11. Podróżny może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim, a Organizatorem imprez zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 21

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Podróżnych jest Organizator imprez.
 2. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług. 
 3. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Podróżnych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza tylko te dane osobowe, które Podróżny przekazał w chwili rezerwacji usług i zawarcia umowy lub na przetwarzanie których wyraził zgodę. 
 5. Administrator danych osobowych udostępnia je podmiotom posiadającym stosowne upoważnienia w przepisach obowiązującego prawa. 
 6. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane przez Organizatora imprez następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przewidzianym w ustawie o usługach turystycznych oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów prawa, m.in. agentom, przewoźnikom, hotelarzom, restauratorom, rezydentom, ubezpieczycielom, rezydentom pilotom, firmom transportowym, innym biurom podróży w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem Umowy, sądom i prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami. 
 7. Organizator imprez przetwarza dane Podróżnych przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, w związku z którym je pozyskiwał, a gdy zostanie on osiągnięty, dane zostaną usunięte lub zanonimizowane. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy musimy przechowywać Państwa dane z powodu obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 8. W związku z faktem, iż Organizator imprez przetwarza dane osobowe Podróżnego, Podróżny ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Podróżnemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku, gdy Podróżny uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku lub innymi normującymi ochronę danych osobowych, może wnieść skargę do organu nadzorczego odpowiadającego za ochronę danych osobowych, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych. 
 11. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania przez Organizatora imprez danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, Podróżny może skontaktować się z Organizatorem imprez wysyłając korespondencję na adres: 2WHEELS TRAVELS sp. z o.o., Sękowo 4, 64-300 Sękowo lub na adres e-mail: info@bmw-pnt.pl

Przewiń do góry