fbpx
BMW PNT

Regulamin najmu motocykla

REGULAMIN NAJMU MOTOCYKLA

§1

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU


1. Regulamin najmu motocykla (zwany dalej: „Regulaminem”) określa szczegółowe warunki najmu motocykla (zwanego dalej: „Przedmiotem najmu”) obowiązujące podmiot, który zawarł umowę najmu motocykla (zwany dalej: „Najemcą”) ze spółką 2WHEELS TRAVELS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sękowie, Sękowo 4, 64-300 Sękowo, NIP: 7882021171, REGON: 36999397200000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000728121 (zwaną dalej: „Wynajmującym”).
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Umowie najmu- rozumie się przez to umowę najmu motocykla zawartą przez Wynajmującego i Najemcę;
b) Cenniku- rozumie się przez to cennik stanowiący załącznik do Umowy najmu, będący jego integralną częścią;
c) Kierującym pojazdem- rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Najemcę do kierowania Przedmiotem najmu, określoną w Umowie najmu;
d) Autoryzowanym serwisie- rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obsługi i naprawy motocykli danej marki autoryzowanego przez producenta Przedmiotu najmu.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Najemcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Osoba fizyczna, która chce zawrzeć umowę najmu motocykla, przed zawarciem umowy obowiązana jest do wykazania swojej tożsamości oraz posiadanych uprawnień do kierowania motocyklem, który ma stanowić przedmiot najmu, poprzez okazanie oryginału dowodu tożsamości lub paszportu oraz prawa jazdy.

3. Osoba reprezentująca podmiot nie będący osobą fizyczną, który chce zawrzeć umowę najmu motocykla, przed zawarciem umowy obowiązana jest do wykazania umocowania do działania w imieniu takiego podmiotu.

4. Jeżeli podmiot, który chce zawrzeć umowę najmu motocykla:

a) nie jest osobą fizyczną – jest on obowiązany do określenia w umowie najmu osoby upoważnionej przez niego do kierowania motocyklem;

b) jest osobą fizyczną- może on określić w umowie najmu osobę upoważnioną przez niego do kierowania motocyklem.

5. Podmiot, który chce zawrzeć umowę najmu motocykla zawierającą określenie osoby upoważnionej przez niego do kierowania motocyklem, przed zawarciem umowy najmu obowiązany jest do wykazania posiadania przez taką osobę uprawnień do kierowania motocyklem, który ma stanowić przedmiot najmu, poprzez okazanie oryginału dowodu tożsamości lub paszportu tej osoby oraz jej prawa jazdy.

6. Podmiotowi, który chce zawrzeć umowę najmu motocykla przed zawarciem umowy udostępnia się Regulamin w formie pisemnej oraz instrukcję obsługi Przedmiotu najmu

7. Warunkiem oddania do używania Najemcy Przedmiotu Najmu jest:

a) zaakceptowanie Regulaminu,

b) zawarcie Umowy najmu,

c) wpłata kaucji zabezpieczającej przyszłe ewentualne roszczenia Wynajmującego.

8. Treść Regulaminu wiąże Najemcę od chwili zawarcia Umowy najmu.

9. W razie sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu, a treścią Umowy najmu pierwszeństwo mają postanowienia Umowy najmu.Najemca korzysta z Przedmiotu najmu na zasadach i warunkach określonych w Umowie najmu i Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Przedmiot najmu w trakcie trwania Umowy najmu może być używany wyłącznie przez Najemcę lub Kierującego pojazdem.

11. Oddanie Przedmiotu najmu do używania Kierującemu pojazdem następuje na koszt i niebezpieczeństwo Najemcy

12. Najemca i Kierujący pojazdem mają obowiązek zapoznania się z instrukcją obsługi Przedmiotu najmu przed rozpoczęciem korzystania z Przedmiotu najmu.

§3

ODDANIE PRZEDMIOTU NAJMU DO UŻYWANIA I JEGO ZWROT

1. Oddanie Przedmiotu najmu do używania zostaje udokumentowane poprzez złożenie podpisów w protokole przekazania pojazdu przez Wynajmującego lub osobę przez niego upoważnioną oraz Najemcę i Kierującego pojazdem, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Protokół przekazania pojazdu określa w szczególności stan techniczny Przedmiotu najmu przed oddaniem go do używania Najemcy.

3. Przed oddaniem Przedmiotu najmu do używania Wynajmujący umożliwia Najemcy i Kierującemu pojazdem przeprowadzenie oględzin celem oceny stanu technicznego Przedmiotu najmu.

4. Przyjęcie Przedmiotu najmu do używania mimo braku złożenia podpisu przez Najemcę i Kierującego pojazdem pod protokołem przekazania pojazdu, jest równoznaczne z akceptacją przez Najemcę treści protokołu przekazania pojazdu sporządzonego przez Wynajmującego.

5. Zwrot Przedmiotu najmu powinien nastąpić w stanie niepogorszonym, w terminie określonym w Umowie najmu. Wcześniejszy zwrot Przedmiotu najmu nie stanowi podstawy zwrotu czynszu w jakiejkolwiek części.

6. Jeżeli Przedmiot najmu nie zostanie zwrócony w dniu zwrotu określonym w Umowie najmu, Wynajmujący uprawniony będzie do obciążenia Najemcy opłatą w wysokości określonej w Cenniku za każdy dzień korzystania z Przedmiotu najmu po upływie terminu określonego w Umowie najmu.

7. Brak zwrotu Przedmiotu najmu w terminie określonym w Umowie najmu może skutkować zawiadomieniem Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jeżeli opóźnienie wynosi co najmniej dwanaście godzin, a Najemca nie poinformował Wynajmującego o możliwym opóźnieniu.

8. Przedmiot najmu powinien zostać zwrócony z pełnym bakiem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Najemca zostanie obciążony opłatą za tankowanie Przedmiotu najmu w wysokości określonej w Cenniku.

9. Najemca zobowiązany jest do wyczyszczenia Przedmiotu najmu przed jego zwrotem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Najemca zostanie obciążony opłatą za czyszczenie Przedmiotu najmu w wysokości określonej w Cenniku.

10. Zwrot Przedmiotu najmu zostanie udokumentowany poprzez złożenie podpisów w protokole zwrotu pojazdu przez Wynajmującego lub osobę przez niego upoważnioną oraz Najemcę i Kierującego pojazdem, z zastrzeżeniem ust. 13.

11. W przypadku, gdy Przedmiot najmu został zwrócony z naruszeniem obowiązku jego wyczyszczenia lub w miejscu, w którym brak jest możliwości dokonania szczegółowych jego oględzin, sporządzenie protokołu zwrotu pojazdu nastąpi niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody.

12. Zwrot Przedmiotu najmu mimo braku złożenia podpisu przez Najemcę i Kierującego pojazdem pod protokołem zwrotu pojazdu, jest równoznaczny z akceptacją przez Najemcę treści protokołu zwrotu pojazdu sporządzonego przez Wynajmującego.

13. Wynajmujący zleci wykonanie szczegółowych oględzin Przedmiotu najmu w Autoryzowanym serwisie celem weryfikacji uszkodzeń niewidocznych w trakcie oględzin, powstałych w trakcie używania Przedmiotu najmu przez Najemcę lub Kierującego pojazdem.

14. Najemca zostanie powiadomiony o wynikach szczegółowych oględzin Przedmiotu najmu w Autoryzowanym serwisie w terminie 30 dni od daty zwrotu Przedmiotu najmu.

§4

OBOWIĄZKI NAJEMCY I KIERUJĄCEGO POJAZDEM

1. Najemca i Kierujący pojazdem zobowiązany jest do:

a) korzystania z Przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi;

b) korzystania z Przedmiotu najmu z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym;

c) kontroli technicznej Przedmiotu najmu przed jego użyciem, w szczególności poprzez sprawdzenie stanu oświetlenia, ogumienia, ciśnienia powietrza w oponach oraz poziomu oleju silnikowego oraz płynu chłodniczego;

d) tankowania Przedmiotu najmu właściwym paliwem;

e) niezwłocznego zgłaszania Wynajmującemu wszelkich zauważonych nieprawidłowości w działaniu Przedmiotu najmu;

f) każdorazowego zabezpieczania Przedmiotu najmu przed kradzieżą poprzez uruchamianie alarmów oraz dostępnych blokad;

g) pozostawiania Przedmiotu najmu wyłącznie na parkingu strzeżonym lub w miejscu monitorowanym;

h) w przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym lub kolizji-niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych osób uczestniczących w zdarzeniu, w tym danych ubezpieczyciela i numeru polisy OC sprawcy zdarzenia, a także zabezpieczenia Przedmiotu najmu przed kradzieżą i uszkodzeniem;

i) w przypadku utraty, w tym kradzieży Przedmiotu najmu lub elementów jego wyposażenia- niezwłocznego powiadomienia Policji oraz Wynajmującego;

j) w przypadku awarii Przedmiotu Najmu-niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego i postępowania zgodnie z jego instrukcjami;

k) regulowania w terminie mandatów karnych nałożonych z powodu naruszenia przepisów obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz opłat za postój w strefie płatnego parkowania.

2. Najemcy i Kierującemu pojazdem zabronione jest:

a) oddanie Przedmiotu najmu w podnajem lub bezpłatne używanie innym osobom niż Kierujący pojazdem, bez pisemnej zgody Wynajmującego;

b) zmiana przeznaczenia Przedmiotu najmu lub dokonywanie innych zmian lub napraw bez pisemnej zgody Wynajmującego;

c) korzystanie z Przedmiotu najmu w celu rywalizowania z innymi osobami, w szczególności poprzez udział w wyścigach, zawodach sportowych lub rajdach;

d) korzystanie z Przedmiotu najmu w celu nauki jazdy lub doskonalenia techniki jazdy;

e) kierowanie Przedmiotem najmu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

f) kierowanie Przedmiotem najmu bez wymaganych uprawnień i dokumentów;

g) opuszczenie miejsca zdarzenia, wypadku komunikacyjnego lub kolizji, w przypadku jego spowodowania lub uczestniczenia w nim;

h) holowanie innych pojazdów;

i) przewożenie osób w liczbie przekraczającej określoną w dowodzie rejestracyjnym Przedmiotu najmu;

j) korzystanie z Przedmiotu najmu mimo przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej określonej w jego dowodzie rejestracyjnym.

3. Najemca wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych właściwym organom w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie, które jest on zobowiązany zapłacić.

4. W przypadku zagubienia dokumentów pojazdu, kluczyków lub tablicy rejestracyjnej, Najemca pokrywa koszty zakupu zagubionych rzeczy, koszty wyrobienia niezbędnych dokumentów/tablic, oraz dodatkowe koszty manipulacyjne w kwocie 500 zł brutto.

§5

PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do kontrolowania w trakcie trwania Umowy najmu sposobu korzystania z Przedmiotu najmu oraz jego stanu.

2. W przypadku wystąpienia awarii Przedmiotu najmu, za którą odpowiedzialności nie ponosi Najemca ani Kierujący pojazdem, Wynajmujący zobowiązany jest oddać do używania Najemcy sprawny pojazd zastępczy albo zwrócić Najemcy należności za niewykorzystany okres najmu, jeżeli nie może dostarczyć pojazdu zastępczego.

§6

CZYNSZ I KAUCJA

1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu, którego wysokość i termin płatności określa Umowa najmu.

2. W dniu zawarcia Umowy najmu Najemca przekaże Wynajmującej na poczet kaucji gwarancyjnej kwotę określoną w Umowie najmu.  Kaucja jest formą zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu naruszenia postanowień umownych, w tym wszelkich szkód lub zaległych płatności z tytułu czynszu najmu.

3. Po zakończeniu okresu najmu, kaucja gwarancyjna zostanie wydana Najemcy po uprzednim potrąceniu roszczeń przysługujących Wynajmującemu. W takim przypadku wydaniu podlega kwota kaucji w części pozostałej po zaspokojeniu należności Wynajmującego.

§7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ

1. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną Najemcy umyślnie.

2. Najemca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Przedmiotu najmu w szczególności, gdy:

a) kierował Przedmiotem najmu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

b) kierował Przedmiotem najmu z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym;

c) nie powiadomił Policji oraz Wynajmującego o wypadku drogowym lub kolizji oraz nie uzyskał danych uczestnika wypadku lub kolizji,

d) pozostawił Przedmiot najmu nienależycie zabezpieczony przed kradzieżą lub w miejscu niestrzeżonym i niemonitorowanym;

e) stanowi ona skutek nieprawidłowej obsługi Przedmiotu najmu lub nieprawidłowej techniki jazdy;

f) utracił albo zniszczył dokumenty lub kluczyki do Przedmiotu najmu, chyba że nie ponosi winy;

g) uszkodzenia szyby, felgi, ogumienia, tapicerki lub zarysowania, lub wgniecenia karoserii, lub kokpitu, chyba że nie ponosi winy.

3.  Najemca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu także w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem działań lub zaniechań Kierującego pojazdem.

4. W przypadku zniszczenia albo utraty Przedmiotu najmu przez Najemcę z jego winy lub przez Kierującego pojazdem z jego winy, Najemca zobowiązany jest do zwrotu równowartości pieniężnej Przedmiotu najmu według stanu na dzień jego oddania do używania Najemcy

5. Za zniszczenie Przedmiotu najmu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, uważa się sytuację, w której naprawa Przedmiotu najmu jest niemożliwa lub jej koszt jest niewspółmierny w stosunku do wartości Przedmiotu najmu.

6. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wykroczenia drogowe popełnione w czasie trwania Umowy najmu. W przypadku obciążenia Wynajmującego jakąkolwiek opłatą lub poniesienia przez niego jakichkolwiek kosztów związanych z popełnieniem wykroczenia drogowego przez Najemcę lub Kierującego pojazdem, Najemca będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Wynajmującego równowartości poniesionej opłaty lub kosztów.

§ 8

UMOWA NAJMU BEZGOTÓWKOWEGO POJAZDU ZASTĘPCZEGO

1. Najemca, którego pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej, której sprawcą jest inny kierowca ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej, może rozliczyć bezgotówkowo koszty najmu Przedmiotu najmu jako pojazdu zastępczego.

2. Bezgotówkowe rozliczenie kosztów najmu Przedmiotu najmu jako pojazdu zastępczego następuje pomiędzy Wynajmującym a ubezpieczycielem sprawcy kolizji.

3. Najemca może zawrzeć z Wynajmującym umowę najmu bezgotówkowego pojazdu zastępczego, jeżeli:

a) sprawca kolizji drogowej, w ramach której pojazd Najemcy uległ uszkodzeniu, oświadczył w formie pisemnej o uznaniu swojej odpowiedzialności za tę kolizję lub Policja wezwana na miejsce zdarzenia stwierdziła jego winę;

b) Najemca udowodnił okoliczność, o której mowa w ustępie 3 pkt a niniejszego paragrafu oraz podał Wynajmującemu numer polisy i nazwę ubezpieczyciela sprawcy kolizji,

c) Najemca oświadczył w formie pisemnej, że zachodzi konieczność korzystania przez niego z pojazdu zastępczego oraz że nie posiada innego pojazdu;

4. Najemca w drodze umowy cesji przeniósł na Wynajmującego przysługujące mu roszczenie odszkodowawcze z tytułu kosztów najmu pojazdu zastępczego.

5. Zawarcie Umowy najmu bezgotówkowego pojazdu zastępczego nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego roszczeń względem Najemcy z tytułu najmu pojazdu.

6. W procesie likwidacji szkody i ewentualnym procesie sądowym Najemca zobowiązany jest do współpracy z Wynajmującym, w szczególności do informowania go o przebiegu postępowania likwidacyjnego oraz dostarczenia niezbędnych dokumentów.

7. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Przedmiotu najmu niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po:

a) poinformowaniu go przez ubezpieczyciela o rozliczeniu szkody jako szkody całkowitej;

b) wypłacie odszkodowania za uszkodzony pojazd;

c) odbiorze naprawionego pojazdu przez Najemcę.

8. Wynajmujący w terminie 7 dni zwróci się o zapłatę należności do ubezpieczyciela sprawcy kolizji.

9. Jeżeli ubezpieczyciel sprawcy kolizji nie uzna roszczenia Wynajmującego w całości albo w części, Wynajmujący wystąpi na drogę postępowania sądowego, z zastrzeżeniem ust. 10. Jeżeli powództwo o zapłatę kosztów najmu Przedmiotu najmu jako pojazdu zastępczego zostanie oddalone, Najemca będzie obowiązany do zapłaty kosztów najmu pojazdu zastępczego.

10. Jeżeli okaże się, iż wskazany przez Najemcę sprawca kolizji nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie lub że oświadczenie Najemcy, o którym mowa w ustępie 3 pkt c niniejszego paragrafu nie jest zgodne z prawdą, Najemca będzie obowiązany do zapłaty kosztów najmu pojazdu zastępczego, mimo braku wystąpienia przez Wynajmującego na drogę postępowania sądowego.

§9

POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH

1. Najemca może zawrzeć z Wynajmującym umowę najmu motocykla na czas trwania wyjazdu zagranicznego organizowanego przez Organizatora wyjazdu wg indywidualnie ustalonej ceny.

2. Najemca, w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, jeżeli nie zostały uregulowane odmiennie w niniejszym paragrafie lub w Umowie najmu.

3. Najemca i Kierujący pojazdem może korzystać z Przedmiotu najmu na terytorium państw Unii Europejskiej.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem Umowy najmu, naruszeniem jej postanowień oraz roszczeń z nią związanych, strony oddają pod rozpoznanie sądu właściwego miejscowo według siedziby Wynajmującego.

Regulamin najmu motocykla
Przewiń do góry